Nieuwe openstelling landelijke POP3+ (EHF) 2023

bu8450yctr

Op donderdag 01 december a.s. tot en met dinsdag 31 januari 2023 gaat de landelijke subsidieregeling POP3+ open. Dit is een vervolg op het Economisch Herstel Fonds (EHF).


Dit keer met een kleinere totaal subsidiepot van 14 miljoen euro, per categorie 2,8 miljoen. Naast de kleinere subsidiepot zijn er nog een paar wijzigingen ten opzichte van de opstelling van vorige winter. Het subsidiepercentage is teruggebracht van 60% naar 40% en er is dit keer géén top-up van 15% extra voor jonge landbouwers. Dus alle landbouwers ongeacht de leeftijd kunnen 40% subsidie ontvangen. Daarnaast is de subsidiedrempel verlaagd van € 25.000 naar € 20.000. Hiervoor is dus een investering nodig van minimaal € 50.000.

Per bedrijf kunt u subsidie aanvragen voor maximaal 2 concrete investeringen (machines, installaties e.d.). Wanneer beiden in dezelfde categorie vallen gaat dit in 1 aanvraag, maar vallen ze ieder in een andere categorie dan zijn het 2 aanvragen. Het minimum subsidiebedrag is € 20.000 en het maximum € 150.000 per bedrijf. Dus een investering van minimaal € 50.000. De maximale subsidie geldt voor een investering van € 375.000 of hoger.

Advies: alleen aanvragen met de hoogste punten

De lijst met subsidiabele investeringen bestaat uit 5 categorieën. Vanwege de grote belangstelling vorige winter, adviseren we om alleen een aanvraag in te dienen met de hoogste aantal punten. Alles met lagere punten zal hoogstwaarschijnlijk, net als vorige winter, afvallen. Met het hoogste aantal punten zit u in ieder geval bij de groep die subsidie krijgt of waaronder geloot word.

De datum van indienen heeft géén invloed op de kans van toewijzing, er wordt weer gewerkt met een puntensysteem, net als bij POP3 fysieke investeringen.

In de 5 categorieën zijn per categorie de hoogst punten te halen voor investeringen in:

  1. Precisielandbouw en Smart Farming à 18 punten bij A4 Precisiegewasbescherming. Dit zijn o.a. spuitmachines met 50% reductie restvloeistof of minimaal 95% driftreductie. Dit keer is het niet nodig om extra punten te scoren door bijvoorbeeld de aanschaf van een weerstation.
  2. Digitalisering à 19 punten bij B3 Robotisering-duurzame bestrijding. Dit zijn robots die herkennen en bestrijden van ziekten/plagen/onkruiden.
  3. Water (o.a. bestrijding droogte en verzilting) à 17 punten bij C1 Peilgestuurde drainage en ook 17 punten bij C3 Onder- en Bovengrondse waterberging. Dit zijn bassins en ook stuwen, alle aanlegkosten en leidingwerk vallen hieronder.
  4. Duurzame bedrijfsvoering à 19 punten bij D1 Electrische voertuigen voor uitvoeren Dit zijn elektrische (zelfrijdende) machines incl. oplaadpunt. Geen heftrucks, shovels of mest- en voerschuiven. Ook geen personen vervoersmiddel.
  5. Natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw à 18 punten bij E4 Vermindering bodemverdichting, NKG en mechanische onkruidbestrijding. Dit zijn werktuigcombinaties, schoffelmachines, rupsbanden e.d. Dit kan in combinatie met GPS.

Aanvraag laten verzorgen door ZLTO Advies

Wil je investeren en door ons de subsidie aanvraag laten verzorgen, dan kun je contact opnemen met ZLTO-Advies, tel. 0113-247718 of stuur een mail naar info@zltoadvies.nl Wij verzorgen dan jouw aanvraag. Je kunt je bij ons aanmelden voor een afspraak tot vrijdag 20 januari. Kijk ook op onze website: www.zltoadvies.nl

Voorbereiding aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag zijn offerte(s) nodig van de investering(en) die je wilt doen. Daarnaast is voor sommige investeringen een vergunning/ontheffing van de Gemeente of het Waterschap noodzakelijk, zoals voor het aanleggen van een waterbassin. De definitieve benodigde vergunning of ontheffing is pas nodig bij het vaststellingsverzoek na de investeringen. Maar bij de aanvraag moet een bewijs van de aanvraag van deze vergunning of ontheffing ingediend worden.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen